Включват и селата и град Меричлери в обхвата на проекта за подмяна на отоплителните уреди

Включват и селата и град Меричлери в обхвата на проекта за подмяна на отоплителните уреди

„От 5 октомври домакинствата от всички села и град Меричлери ще могат да кандидатстват за подмяна на отоплителните уреди от твърдо на алтернативно гориво, заявленията за кандидатстване ще могат да се подават в рамките на два месеца, до 27 ноември. Това е не само един от най-големите енергийни проекти, а и един от най-значимите социални проекти, които са правени за жителите на град Димитровград„, това съобщи днес кметът на община Димитровград Иво Димов на провелата се пресконференция по повод реализацията на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Проектът е по договор №BG16M1OP002-5.003-0005, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, процедура BG16M1OP002-5.003, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България. Участие в пресконференцията взеха още ресорния заместник-кмет на общината по европейските проекти г-н Яшо Минков, г-н Борислав Тафраджийски – ръководител на консорциума, който изпълнява дейностите по Етап 1 на Проекта и г-жа Мариана Христова – ръководител на обединението, което управлява дейностите по Проекта.

Общо 1 414 домакинства са подали индивидуални заявления за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологосъобразни такива и 5 домакинства са подали заявления за колективни инсталации. Всички те са оценени по установената методика за оценка и са одобрени за подмяна на отоплителните си уреди. По-голямата част от домакинствата в гр. Димитровград са заявили желанието си да подменят старите отоплителни устройства с климатици и да преминат на електрическо отопление /62.38%/. На второ място са домакинствата заявили желанието си за преминаване на отопление с природен газ /20.37%/ и на трето място са желаещите да се отопляват с пелети /17.25%/.  

Борислав Тафраджийски благодари за съвместната работа на общината и отчете добрата работа на екипа по проекта. След проведената разяснителна кампания, са извършени огледи на място по домовете от специалисти на фирмата, за да бъде преценен най-оптималния за ползване уред.  Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителните уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства. Срокът за изпълнение е 59 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора. Проекта се изпълнява на два етапа, като през първия етап се извършиха всички подготвителни действия за осъществяване на инвестицията: провеждане на разяснителна кампания, проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, провеждане на анализи и изготвяне на обща визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, разработване на механизъм за осигуряване на приоритетно насочване на инвестициите в санирани сгради, изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи от предаването на заменените отоплителни устройства,  обследване на място чрез посещения в обектите и изготвяне на анализи, разработване на средни/пределни цени за единица продукт за различните алтернативни форми за отопление, изготвяне на документации за обществени поръчки и изготвяне на предложение за параметрите на Етап 2 от проекта.

През втория инвестиционен етап, въз основа на резултатите, постигнати през първия етап, община Димитровград ще проведе процедури за избор на изпълнители на обществените поръчки и ще извърши основните инвестиционни дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно приетите параметри.

Социално-икономическите цели на проекта обхващат подобряване здравето и качеството на живот на жителите в община Димитровград в резултат от подобреното качество на въздуха, подобряване на качеството на околната среда в община Димитровград чрез намаляване на свързаните с битовото отопление вредни емисии на ФПЧ и стимулиране на домакинствата да преминат към по-екологични форми на битово отопление.

Последна промяна: 15:34:46, 30 септември 2020

Още новини

От 02 до 05 ноември ще бъде затворен участък от ул.Захари Зограф

69

От 02 до 05.11.2020г. ще бъде затворен участък от ул. "Захари Зограф" от кръстовище с ул. „Анри Барбюс“ до кръстовище с ул. „Цар Симеон“. Временната организация на движението се въвежда във връзка с реализацията на обект: „Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград“, подобект: „Улица „Захари Зограф“ от о.т. 607 до о.т.707…

Предстоящо спиране на водоподаването по ул.З.Зограф, ул.9 май и ул.Волгоград

37

На  02.11.2020 г . от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде преустановено водоподаването по ул."Захари зограф" от блок 23 до 32, по ул."_ май" на блокове 2 и 4 и на ул."Волгоград" на блокове и търговски обекти с номера от 1 до 12. Спирането на водата се налага във връзка с…

Диспенсъри за дезинфекция и мерки пазари

28

На входовете на обществени сгради и места с по-голям поток от хора са поставени безконтактни диспенсъри за дезинфекция. Такива има на входа в МБАЛ "Св.Екатерина", пред COVID-отделението, на входа на Общинска администрация и отдел "Приходи", на входа на Зеленчуков пазар, Неделен пазар - касов салон.  На Неделен пазар е създадена…

Към всички новини