Публично обсъждане на бюджета на община Димитровград за 2020

   605  Новини

Публично обсъждане на бюджета на община Димитровград за 2020 година се проведе тази вечер в зала "Гросето " от 17.30ч. Кметът на общината Иво Димов каза, че проектобюджетът на Община Димитровград за 2020 г. е разработен с цел да се създадат възможности за подобряване качеството на живот, социалната и културна среда и изграждане на предпоставки за по-добър достъп до основните услуги в Община Димитровград, както и осигуряване на широка публичност за политиките на общинската администрация по отношение на изграждането на нов облик на града и разкриването на нови възможности за устойчиво развитие и повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на региона. В обсъждането участва и Галина Делчева, главен експерт в отдел "Финансови дейности", която отговаря за съставянето на бюджета и спазване на нормативните изисквания при съставянето му.

39 673 320 лв. е предвидения бюджет на общината за 2020 година. Като в това число са 20 824 852 лв. заложените приходи за делегираните от държавата дейности и 18 848 468 лв. приходите от местните дейности. В това число целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 148 600 лв. и общата изравнителна субсидия в размер на 2 879 600 лв. 

Размерът на планираните общински приходи е 18 848 468 лв., oт които за финансиране на местни дейности – 17 535 865 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 312 603 лв.

Основните приоритети заложени в проектобюджета за следващата година предвиждат запазване стабилността на общинските финанси чрез спазване на политика на финансова дисциплина, повишаване ефективността на публичните услуги, увеличаване събираемостта на просрочените вземания, привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти, програми и фондове и създаване на условия за високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС, благоустрояване и създаване на привлекателна градска среда, подобряване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на общината, опазване и поддържане на околната среда и подобряване качеството на социално значимите дейности.

Приходната част на проекта на бюджет за 2020 година е съобразена с определените размери на държавните трансфери по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, очакваните постъпления от местни данъци и такси, влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години, сключените договори за наем на общинско имущество и концесии, дължимите данъчни задължения за данък върху добавената стойност и по Закона за корпоративното подоходно облагане, размера на отчисленията за депониране на отпадъци по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, в размерите, предвидени в Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за 2020 година, осигуряване на средства за съфинансиране и авансово финансиране на изпълняващи се през годината проекти до окончателното превеждане на средствата от Управляващия орган на оперативните програми, необходимите средства за обслужване на общинския дълг през 2020 година и намеренията за поемане нов общински дълг, анализ на събираемостта на приходите за 2017 г., 2018 г. и очаквания размер на приходите в края на 2019 г.

Разходната част на проекта на бюджет за 2020 година е съобразена с текущото финансово състояние на общината, нормативните изисквания и ограничения, включително промяната на минималната работна заплата за страната, прогноза за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи, включително ангажименти, поети с наредби и решения на Общинския съвет, задълженията по финансиране на общинския дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година и намеренията за поемане на нов дълг, задълженията по програми и проекти и необходимостта от осигуряване на устойчивост на изпълнени проекти, постъпилите предложения и заявки за разходи от директори на дирекции и ръководители на звена в Общинска администрация, кметове на кметства, кметски наместници и второстепенни разпоредители с бюджет, организации с нестопанска цел и други лица, анализ на изменението на разходите на база отчетни данни за 2017 г., 2018 г. и очаквания размер на разходите в края на 2019 г.

В местните дейности са осигурени средства във всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, култура, спорт.  1 312 603 лв. ще дофинансира общината за делегираните от държавата дейности.  Планираният размер на инвестиционната програма за 2020 година е 1 433 834 лв. За образованието през следващата година общината ще отдели 46% или 18 292 711 лв., за социално осигуряване подпомагане и грижи 2 620 933 лв., за здравеопазване 823 634 лв., за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 7 654 884 лв., култура, спорт и други 2 976 360 лв., както и за другите фунции в разходната част на бюджета.  По-важни акценти в инвестиционната програма за 2020 година са реконструкция на бул. „Стефан Стамболов” от о.т.607 до мост на река Марица, рехабилитация на ул. „Найден Геров” в участъка от о.т. 873 до о.т. 1417 по плана на град Димитровград, основен ремонт на ул. „Иван Катъров” в гр.Меричлери, основен ремонт на ул. „Вела Пеева” в с.Брод, основен ремонт на сградата на ОУ „Д.Н.Матевски”, гр.Меричлери по проект „Красива България” към Министерство на труда и социалната политика.

свали като .pdf