ПРОТОКОЛ на комисията във връзка с Наредба № 41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград

   1194  Новини

Днес, 26.03.2018 г., комисия, назначена от кмета на Община Димитровград г-н Иво Димов със заповед № РД-06-405/19.03.2018 г. във връзка с Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград в състав:

Председател: Гроздан Грозев - общински съветник, председател на ПК „Култура, вероизповедания и средства за масова информация” към Общински съвет - Димитровград;

и членове:

            1. Антоанета Шаркова – началник отдел „Хуманитарни дейности” при Община Димитровград;

            2. Светлана Николова - старши експерт в отдел „Хуманитарни дейности”;

            3.  Валентина Костова – организатор в „Култура и вероизповедания”;  

            4.  Живко Русев – учител по Български език и литература;

            5.  Иванка Данева – поетеса;

6.  Живка Шишкова – главен уредник в Дом-музей „Пеньо Пенев

проведе заседание, на което разгледа и обсъди постъпилите ръкописи за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград.

 

         В обявения срок за подаване на проекти за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград – 16.03.2018 г., са постъпили седем /7/ ръкописа с приложени към тях план – сметки.

            Постъпили са ръкописи със следните автори:

 

  1. Валери Господинов Добрев

„Синдром на залеза” – роман

вх. №КВ-18-143/08.02.2018г.                                                                     

 

  1. Леко Славов Леков

„Зад идеалния образ” – разкази

вх. №КВ-18-50/12.02.2018г.                                                                                

 

  1. Величка Петрова

„Дневник на промяната” – стихосбирка

            вх. №КВ-18-84/26.02.2018г.                                                                        

      

  1. НЧ „Марица – 2008”, с.Райново

Кулинарна книга „Коледна трапеза”

Адрес: с. Райново

           вх. №КВ-18-95/13.03.2018г.                                                                    

 

  1. Жеко Димитров - Жак                                                                                                                                                                       

           „Глътки живот” – стихосбирка

            вх. №КВ-18-99/16.03.2018г.                                                                        

 

  1. НЧ „Култура – 2002”

„Признание” – интимна лирика

            вх. №КВ-18-101/16.03.2018г.                                                                    

  1. Гочо Митков Гочев

„Патешка математика” – стихосбирка

вх. №КВ-18-105/16.03.2018г.                                                                  

     

Комисията се запозна поотделно с всички ръкописи.

Комисията излиза със следното становище пред кмета на община Димитровград г-н Иво Димов:

Сумата от 5000 лв., отпусната съгласно заповед № РД-06-405/19.03.2018. на кмета на Община Димитровград г-н Иво Димов и Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград, да бъде разпределена между авторите както следва:

1. НЧ „Марица – 2008”, с.Райново

Кулинарна книга „Коледна трапеза”

Адрес: с. Райново

            вх. №КВ-18-95/13.03.2018г.  – 3000 лв.   

Предвид приноса на книгата за акцентиране върху кулинарните  традиции на родния край и свързаните с тях етноложки тези и високата рекламна стойност на подобен род издание, комисията счита за основателно да подкрепи „Коледна трапеза” с препоръката да се потърси компетентния научно- обоснован анализ на специалист в областта на фолклора и етнологията, който да направи кореспонденцията между  празничната обредност на българската (в случая регионална) трапеза, фолклорните и етнографски  специфики на региона. Така въпросното издание ще послужи и на целите за развитие на туризма, представяйки  местните традиции и обичаи.

 

 2. НЧ „Култура – 2002”

„Признание” – интимна лирика

Адрес: гр. Димитровград, ул. „Милеви скали” №9

Тел.: 0878 265 208                                          

            вх. №КВ-18-101/16.03.2018г. – 2000 лв.

 

Въпросното издание, което включва избирателно една точно определена тема  от творчеството на поета Пеньо Пенев- интимната му лирика, има цел да популяризира онази част от творчеството на поета, която е по-малко позната, но и в същото време надвремева и общочовешка- това, което е незасегнатото от  вкусовете на времена и епохи. Гражданският поет Пеньо Пенев е достатъчно познат и популярен, затова на тазгодишните празници на поезията, акцентът ще е върху интимната лирика на поета. Изданието е предвидено да бъде джобно, практично за употреба и с твърди корици и да обслужва рекламните цели на „Дни на поезията „Пеньо Пенев”-Димитровград`2018.                                                     

 

Комисията взе решение да не се финансират компромисно художествени издания с недостатъчна естетическа и литературна стойност, което е само и в услуга на графоманията.

 

При изпълнение на проектите, авторите следва да спазват условията на Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград

Председател на комисията:

Гроздан Грозев – общински съветник, председател на ПК КВСМИ

Членове:

   1. Антоанета Шаркова – началник отдел ХД

    2. Светлана Николова – старши експерт в отдел ХД

    3. Валентина Костова – организатор в „Култура и вероизповедания”

    4. Живко Русев – учител по Български език и литература

    5. Иванка Данева - поетеса

    6.  Живка Шишкова – гл.Уредник в Дом-музей „Пеньо Пенев”                                                   

 

свали като .pdf