ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG16M1OP002-5.002-0010 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД” ДБФП №BG16M1OP002-5.002-0010-C01

   394  Новини

 

На 13 юли 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в залата на II етаж в Община Димитровград се проведе начална пресконференция по Проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград”, който бе одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на република България.

 На пресконференцията бе представен екипа, който ще управлява изпълнението на дейностите по проекта.  Ръководителя на проекта г-н Пламен Митков запозна присъстващите с основните цели на проекта, а именно разработването на програма за качество на атмосферния въздух по показател Фини прахови частици (ФПЧ10) с период на действие 2019-2023г. С разработването на програмата ще се извърши анализ на емисионните данни, ще се установят основните източници на замърсяване с ФПЧ10  и ще бъдат заложени адекватни мерки за изпълнение, целящи достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух.

Финансовата подкрепа с която се осъществява проекта е предоставена от Оперативна програма „Околна среда  2014-2020г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България

Стойността на проекта е 182 000 лв. от които:

-154 700 лева от Кохезионния фонд на Европейския съюз;

-27 300 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

 Сред присъстващите на пресконференцията бяха представители на Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) гр.Хасково, както и еколозите на две от промишлените предприятия на територията на Димитровград - Неохим АД и Вулкан Цимент АД.  

свали като .pdf