ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG16M1OP002-5.002-0010 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД” ДБФП №BG16M1OP002-5.002-0010-C01

   320  Новини

На 13.07.2017 г (четвъртък) от 10:00 ч. в залата на II етаж в Община Димитровград ще се проведе начална пресконференция по Проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград”  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на република България. Финансирането на проекта е на стойност 182 000 лв.

На пресконференцията ще бъдат представени основните цели и дейности по проекта, както и очакваните резултати при реализацията на проекта.

Проектът предвижда разработването на Програма за качество на атмосферния въздух по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на община Димитровград за периода 2019-2023 г. Целта на разработването на програмата е да се достигне качество на атмосферния въздух на Димитровград съответстващо на нормативните изисквания, с което да се осигури необходимата степен на защита на околната среда и здравето на населението.

свали като .pdf