ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

   1734  Новини

 

ПОКАНА

за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

До: Заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Димитровград.

 

Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Работната група е с постоянен характер, председателства се от Ръководителя на Междинното звено по ОПРР (г-н Яшо Минков, заместник-кмет) и ще има за задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма на общината, разработена за целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В Работната група могат да вземат участие само представители на юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Димитровград.

Съставът на работната група следва да бъде между 5 и 25 лица. В случай, че в отговор на настоящата покана, интерес за участие в работната група заявят повече от 25 лица, ще бъде направен допълнителен подбор на участниците, съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, заедно с всички приложения, са публикувани на следния интернет адрес: www.bgregio.eu.

Одобрената към момента инвестиционна програма на общината е публикувана на следния интернет адрес: https://www.dimitrovgrad.bg/bg/tekushti-proekti/investitsionna-programa-za-izpalnenie-na-integriran-plan-za-gradsko-vazstanovyavane-i-razvitie-na-obsht-dimitrovgrad-za-perioda-2014-2020-g-vh-reg-bg16rfop001-1040-0020

В случай на проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите желание и готовност за участие в работната група, като в срок до 02 февруари 2018г. изпратите официално писмо до кмета на община Димитровград на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15 или внесете същото на гише № 1 в Центъра за обслужване на граждани на същия адрес (срещу входящ номер).

При наличие на допълнителни въпроси относно сформирането на работната група, може да се обръщате към г-жа Диана Дончева, Директор на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности” на телефон 0391 68 273 или на e-mail: diana.doncheva@dimitrovgrad.bg.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община ДИМИТРОВГРАД

 

Дата: 17 януари 2018г.

 

 

свали като .pdf