ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26.03.2017г.

   760  Новини

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с

произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26.03.2017г.

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 26.03.2017г. с Указ № 59/24.01.2017г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 9/26.01.2017г., на основание чл. 91  ал. 3 от Изборния кодекс,   Решение № 4182-НС/01.02.2017г. на ЦИК, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, в 43-то Народно събрание: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП лява България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Реформаторски блок", Коалиция „Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО”, Коалиция „България без цензура /ББЦ/, Партия „Атака” и Коалиция „АБВ” във връзка с провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК на територията на община Димитровград. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Срещата ще се проведе на 15.02.2017г. /сряда/ от 17,30ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІІ.

При провеждане на консултациите, трябва да представите:

 

  1. Писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице;
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017г. или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя  пълномощно, подписано от представляващия/те партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

Състав на СИК

 

Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 - за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

При определяне на съставите на СИК в рамките на общината се запазва следното съотношение между партиите и коалициите:

37,00 % за партия ГЕРБ;

16,74 % за коалиция БСП лява България;

13,21 % за партия Движение за права и свободи;

9,69 % за коалиция Реформаторски блок;

7,49 % за коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО;

6,17 % за коалиция България без цензура;

4,85 % за партия Атака;

4,85 % за коалиция Алтернатива за българско възраждане.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

За членове на СИК се назначават български граждани, навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език и имат право да гласуват за народни представители, съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК.

Несъвместимости с качеството член на СИК

Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.

Членовете на СИК не могат да бъдат:

- кандидати, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на Президента на Републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана", в Държавна агенция „Технически операции" или в Държавна агенция „Национална сигурност".

 

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

С уважение,

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

свали като .pdf