Покана за провеждане на консултации във връзка с определяне съставите на СИК за частични избори за кмет на кметство Ябълково

   430  Новини

ДО

ПП „ГЕРБ”

КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”

ПП „ДПС”

КП „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК

КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ”

КП „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ ЦЕНЗУРА

ПП „АТАКА”

КП „АБВ”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

           

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на кметство Ябълково, община Димитровград във връзка с

произвеждането на частични избори за кмет на кметство Ябълково, насрочени за 02.07.2017г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ябълково, насрочени за 02.07.2017г. с Указ № 113/26.04.2017г. на Президента на Република България, отправям настоящата покана към ръководствата на партиите и коалициите, представени в ОИК Димитровград: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП лява България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Реформаторски блок", Коалиция „Патриотичен фронт”, Коалиция „България без цензура, Партия „Атака”, Коалиция „АБВ” за участие в консултации за определяне на съставите на СИК на територията на кметство Ябълково.

Срещата ще се проведе на 30.05.2017г. /вторник/ от 17,30ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІІ.

При провеждане на консултациите, трябва да представите:

 

  1. Писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице;
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията.
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

 

Състав на СИК

 

Общият брой на членовете на СИК, включително председател, заместник-председател и секретар, се определя според броя на избирателните секции на територията на общината, както следва:

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 - за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

При определяне на съставите на СИК се запазва следното съотношение между партиите и коалициите:

35,32 % за партия ГЕРБ;

16,59 % за коалиция БСП лява България;

15,32 % за партия Движение за права и свободи;

9,79 % за коалиция Реформаторски блок;

7,59 % за коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО;

5,96 % за коалиция България без цензура;

4,68 % за партия Атака;

4,68 % за коалиция Алтернатива за българско възраждане.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

 

Несъвместимости с качеството член на СИК

Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.

Членовете на СИК не могат да бъдат:

- кандидати за кмет на кметството, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на Президента на Републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана", в Държавна агенция „Технически операции" или в Държавна агенция „Национална сигурност".

 

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

 

 

 

С уважение,

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

свали като .pdf