Покана за начална пресконференция на 20 юли 2017 г. по повод реализацията на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград

   591  Новини

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 20 юли 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в залата на II етаж на община Димитровград и „Първа копка” от 11.00ч. на обект в двора на ЕГ „Д-р Иван Богоров” /ПЕГ „Д-р Иван Богоров”/ по повод реализацията на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилижащи дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия  „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“. Проектът ще бъде изпълняван като обособен проект от Инвестиционната програма на община Димитровград в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039. Проектното предложение е изготвено в съответствие с политиките заложени чрез Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Участие ще вземат: г-н Иво Димов – Кмет на Община Димитровград, г-жа Клавдия Тончева – ръководител на екипа за управление на проекта, представители на фирми изпълнителки.

Общата стойност на проекта е 6 031 000,00 лв. т.е. е 100% безвъзмездна финансова помощ. В рамките на 18 месеца ще се извършат дейности, с които ще се обнови сградният фонд и прилежащите дворове на шестте училища в обхвата на проекта.

С реализирането на проекта ще се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура в различни училища на територията на град Димитровград. Сградният фонд на училищата ще бъде подновен. Към това ще бъдат подновени и прилежащите дворове на шестте училища; ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания; ще бъдат оформени рекреационни и спортни зони в дворовете. Проектът цели дворовете на училищата да бъдат превърнати в желана зона за отдих и място за игра на нашите ученици. Красивото дворно пространство може да бъде превърнато и в отлично място за изнесени уроци на открито.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - ОУ “Алеко Константинов”, ПМГ „Иван Вазов”, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”,СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков” - BG16RFOP001-1.032-0002-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

свали като .pdf