НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДНА ЗОНА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ("БУЛ."БЪЛГАРИЯ") - I ЕТАП, ГР.ДИМИТРОВГРАД

   618  Новини

 

 

 

Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 08 декември 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в залата на II етаж на община Димитровград и „Първа копка” от 11.00ч. на обект по повод реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови пространства в централна градска част, бул. "България" – I етап, гр.Димитровград. Проектът ще бъде изпълняван като обособен проект от Инвестиционната програма на община Димитровград в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.032. Проектното предложение е изготвено в съответствие с политиките заложени чрез Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Участие ще вземат: г-н Иво Димов – Кмет на Община Димитровград, г-н Тихомир Гочев – ръководител на екипа за управление на проекта, представители на фирми изпълнителки.

Общата стойност на проекта е 5 185 000.00 лв. т.е. е 100% безвъзмездна финансова помощ, от които Европейско финансиране в размер на 4 407 250.00 лв.и национално съфинансиране в размер на 777 750.00 лв. В рамките на 24 месеца ще се извършат ремонтни дейности, които ще подобрят значително градската среда.

С реализирането на проекта ще се постигне одобряване на физическатасреда в град Димитровград чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи и зоните за отдих, изграждането на пешеходни алеи; Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда; Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите; Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на гр. Димитровград и околния ландшафт;

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. „България”) – І ви етап, гр. Димитровград - BG16RFOP001-1.032-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

 

 

свали като .pdf