Община Димитровград спечели финансиране за изграждане на Автоматична наблюдателна станция за разпознаване на горски пожари

   563  Новини

На проведеното вчера, 8 ноември, в Бургас заседание на Съвместния Комитет за наблюдение на Програма „INTERREG-IPA Трансгранично сътрудничество между България и Турция“ бе одобрен Доклад на оценителната комисия по Първа покана за набиране на проектни предложения. В него по Приоритетна ос „Околна среда“, Специфична цел 1.1 „Превенция и ограничаване на последствията от природни и причинени от хора бедствия в трансграничния регион“, на второ място по бюджет се нарежда проектното предложение на община Димитровград като водещ партньор със заглавие „Превенция и минимизация на рисковете и визия за използване на иновативни средства – PREVENT“.

Проектът ще бъде изпълняван в партньорство с турската община Узункьопрю и е на стойност 1 153 019 лв. Основните дейности по него са насочени към решаване на глобални проблемни области, свързани с околната среда – горски пожари, наводнения, атмосферното замърсяване, въздействието на климатичните промени и други. Проектът цели създаване на положителен ефект върху политиката по опазване на околната среда и постигане на по-високо ниво на предпазване на населението и съхраняване на богатото природно разнообразие в трансграничния район.

На територията на община Димитровград ще бъде изградена и оборудвана с най-съвременни технологии Автоматична наблюдателна станция за ранно предупреждение за възникнали горски пожари. Това е високотехнологичен наблюдателен комплекс, разположен върху метални конструкции и включващ функционално свързани електронни съоръжения и компоненти, обединени в единна система за наблюдение, охрана, мониторинг, анализ, комуникация и ранно известяване за неблагоприятни рискови събития, които могат да застрашат целевите територии и видове.

Наблюдаемата зона на АНС е не по малка от 314  кв. км.  Осигурена e възможност за целогодишна работа при всякакви метеорологични условия. Радиусът на действие на всяка наблюдателна станция е не по-малко от 10 км, като на това разстояние различава самостоятелен обект с площ от 3,3 кв.м. Съоръжението съдържа локаторна станция, свръхчувствителни термо и видео камери, прецизен въртящ модул, локален сървър, модул за автоматичен и ръчен дистанционно управляем режим на работа, метеорологична станция, сигнално-охранителна система, телекомуникационен модул, система за подпомагане вземането на решение и две работни станции с възможност за разширение на системата до 32 камери.

Като паралелно действие в турската община Узункьопрю ще бъде изградена система за ранно известяване за опасности от наводнения.

свали като .pdf