ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ И КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „АСИСТЕНТ”

   613  Новини

ОБЯВА

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ И КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „АСИСТЕНТ”

 

Съгласно новия Закона за личната помощ, право на асистент имат:

1. Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

І. Документи за кандидатстване на потребители за включване в механизма на личната помощ:

 1. Заявление-декларация за предоставяне на лична помощ - по образец;
 2. Направлението с определения брой часове, издадено от дирекция „Социално подпомагане”;
 3. Документ за самоличност (лична карта, паспорт, акт за раждане за децата до 14 годишна възраст) - за справка или документ за самоличност на упълномощеното лице или законния представител (родител, настойник, попечител) - за справка.

Документите се подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) до кмета на общината. В случай, че заявлението не се подава лично, следва да се приложи копие на пълномощното, даващо право на друго лице да подаде заявлението от името на кандидат-потребителя или документ за попечителство (не се отнася за законните представители - родители на деца до 18 годишна възраст).

 

В заявлението лицето /или законния му представител/ декларира, че не  получава друга подкрепа за предоставяне на лична помощ и дава изрично съгласие:

 1. Добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
 2. До 380 лв. /в зависимост от броя на определените в направлението часове/ от месечната помощ, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Даденото съгласие за превеждане на посочените суми е задължително условие, като превода се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

Срок за подаване на документи за потребители - постоянен.

ІІ. Документи за кандидатстване за работа за длъжността „Aсистент”

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Автобиография - по образец;
 3. Декларация по реда на чл.26, ал.1, т.3 от Закона за лична помощ по образец;
 4. Копие на диплома за завършено образование;
 5. Копие на документ, удостоверяващ завършено обучение по сходни програми или проекти (при наличие);
 6. Документ за самоличност (лична карта) - за справка.

Минимални изисквания: Лицето да не е поставено под запрещение и да не е осъждано. Опитът в дадената сфера е предимство. Приоритетно ще се наемат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж или възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

При необходимост, документи ще бъдат приемани периодично, като за всеки прием ще бъде публикувана обява със съответен срок.

Документи се подават в дните от понеделник до петък от 9:00 до 16:00 часа в общинския център за информация и услуги на гражданите, 1-во гише, само след като бъдат проверени и заверени от служител на отдел „Хуманитарни дейности”.

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени на 1-во гише в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от настоящата обява.

На първия етаж на сградата на общинска администрация Димитровград ще бъдат изнасяни списъци с кандидатите за работа, които се допускат до интервю, с дата, място и час на провеждане на интервюто.

По новия механизъм, първите асистенти ще бъдат назначавани от 1-ви септември 2019г.

За контакти:

 1. Антоанета Шаркова - началник отдел „Хуманитарни дейности”, тел. 0391/68 280
 2. Галина Пенева - главен експерт, отдел „Хуманитарни дейности”, тел. 0391/68 299

 

Документи за изтегляне:

Заявление-декларация за кандидат-потребител

Документи за кандидат за длъжността „Aсистент”

 

свали като .pdf