Община Димитровград приема заявления на кандидат-потребители за почасови интегрирани здравно-социални услуги.

   600  Новини

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.040-0084 „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА прием на документи за подбор на кандидат потребители за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда - патронажна грижа.

Кандидатите, които могат да ползват услугите са:

1.Възрастни хора, навършили 66 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

2. Хора с увреждания и техните семейства.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност – за справка;
  3. Декларация за информирано съгласие по образец;
  4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
  5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
  6. Други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето (актуална епикриза, етапна епикриза и др.) - копие;
  7. Удостоверение за настойничество или попечителство  (при наличие на такъв) - копие;
  8. Документ за самоличност на законния представител - настойник, попечител - за справка.

 

Срок и място на подаване на документите:

Документи ще се приемат всеки работен ден от 18.11.2019г. до 29.11.2019г. включително от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 ч. в сградата на Община Димитровград, Център за услуги и информация на гражданите, етаж 1, гише № 6 и от 02.12.2019г. в офиса на Звено за патронажна грижа - Димитровград, ул. „Захари Зограф” №35, етаж първи, южен вход - бивша Марбас болница.

         Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат до 29.11.2019г. в общинска администрация, Център за услуги и информация на гражданите, етаж 1, гише № 6 и от 02.12.2019г. в офиса на Звено за патронажна грижа - Димитровград или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Новини” -  https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

За информация: тел. 0391/68 299, Галина Пенева - ръководител проект

                            тел. 088 598 7042, Тамара Димитрова - координатор проект

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

свали като .pdf