Първа копка на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция

   2372  Новини
 

 

ПОКАНА

Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 17 септември 2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в залата на II етаж на община Димитровград и „Първа копка” от 11.45ч. на обект в двора на бивша АТЗ болница по повод реализацията на проект „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция. Проектът ще бъде изпълняван по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002-0016-C01. Проектното предложение е изготвено в съответствие с политиките заложени чрез Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Участие ще вземат: г-н Иво Димов – Кмет на Община Димитровград, инж.Красимира Бонева – ръководител на екипа за управление на проекта, представители на фирмата изпълнител.

Общата стойност на проекта е 554 856.00 лв. т.е. е 100% безвъзмездна финансова помощ. В рамките на 15 месеца ще се извършат дейности, с които ще се обнови сградният фонд и прилежащото дворово пространство към сградата в обхвата на проекта. Предвидената социална услуга, чрез разкриването на  Център за настаняване от семеен тип за възрасни хора с деменция е с капацитет 15 места и ще даде възможност за обгрижване на 15 човека с ментални проблеми. Проектът „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция” изцяло кореспондира с целите на национални програмни и стратегически документи, включително Национална стратегия за дългосрочна грижа, целта на настоящата процедура, инвестиционен приоритет „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността".

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден в рамките на проект, № от ИСУН BG16RFOP001-5.002-0016-С01  Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция” по Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура Процедура: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” 2014-2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г
свали като .pdf