Конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2020 година

   1004  Новини

На основание Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград, приета с

Решение №464/22.12.2016г. на Общински съвет – Димитровград

 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОБЯВЯВА

 

конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2020 година

 

Финансова подкрепа за книгоиздаване се предоставя в следните области:

 1. Област художествена литература – стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия, книга за деца;

2. Област литературознание – литературна история, монография, литературна критика;

 3. Област история, културология, краезнание – историческо изследване, краеведско изследване с приоритет изследвания, засягащи димитровградския регион, издания за личности с принос за културния облик на града и общината.

   Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат:

1. Физически лица;

      2. Народни читалища и юридически лица с нестопанска цел.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

      1. За физическите лица – да имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Димитровград;

      2. За народните читалища и юридическите лица с нестопанска цел – да имат седалище и адрес на управление на територията на община Димитровград;

      3. Да не са подпомагани финансово по същата Наредба през последните две години;

      4. Да нямат присъдена друга местна или национална финансова подкрепа за проекта, с който кандидатстват;

      5. Един кандидат не може да кандидатства с повече от един проект;

      6. Не се отпускат средства за преиздаване на вече издадени творби;

      7. Не се финансират разходи за представяне, рекламиране и книгоразпространение на изданието.

 

           В рамките на обявения конкурс кандидатите подават документи в Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” 15, Център за информация и услуги за граждани, гише № 1 като предложенията трябва да съдържат:

      1. Ръкопис на проекта за издаване на хартиен, а при възможност и на електронен носител;

      2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства;

      3. Творческа биография на кандидата;

      4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от автора или негов законен представител;

      5. Декларация от кандидата, че проектът, с който кандидатства в конкурса не е издаван и не е получавал друга местна или национална финансова подкрепа през последните две години;

      6. Бюджет на проекта – оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, тираж и проектостойност за издаване на книгата;

      7. Очаквана финансова подкрепа от община Димитровград.

 

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване с проектите за финансово подпомагане – 25 март 2020г.

 

 

 

За справки: тел. 0391/ 68280, 68282

свали като .pdf