Димитровград получава безвъзмездна финансова помощ по проект „Бюджетна линия”

   641  Новини

 

Димитровград получава безвъзмездна финансова помощ по проект „Бюджетна линия”

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 95 594.52 лв. предоставя на Община Димитровград Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Средствата се отпускат във връзка с изпълнението на проект „Бюджетна линия Димитровград", по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на програмата, съгласно сключен договор.

Бюджетната линия ще обезпечи и осигури функционирането на екипите за управление на проектите „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград за периода 2014-2020 г.“ и „Бюджетна линия Димитровград“, както и работата на Междинното звено Димитровград, което ще оценява и подадените проектни предложения от инвестиционната програма до края на програмния период. В нея са заложени средства за укрепване административния капацитет на служители в Общинска администрация Димитровград, които в рамките на проекта ще придобият ключови компетентности за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения, съобразно европейските изисквания. 

Проектът ще подпомогне финансово общината при изпълнението инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие. Това съобщи на пресконференция на 7 декември 2016г. ръководителя на проекта Татяна Ванчева. Тя допълни, че Димитровград е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове, които са бенефициенти по програмата и към които се създават междинни звена за избор и оценка на разработките пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.

В проекта са заложени девет отделни дейности, първата от които е актуализиране на системите за финансово управление и контрол. Включени са различни видове разходи като: възнаграждения на екипите и междинните звена по изпълнение на проектите; за наемане на външни оценители; за техническа помощ при създаване на градски мрежи и участие в прояви на ниво Европейски съюз, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие; за организация, управление, одит и участие в програми за обмяна на опит и добри практики за устойчиво градско развитие.

Екипът за управление на Инвестиционната програма ще организира и координира хода на изпълнение на всеки конкретен проект от основния и резервния й списък, включително изпълнението на индивидуалните етапни цели, съобразно индикаторите и целите на програмата. Междинното звено ще организира и провежда дейности, свързани с оценката на проектните предложения съобразно стратегията за устойчиво градско развитие, в съответствие с критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 и с насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 като прием, регистрация и съхраняване на техническа и административна документация, проверки на място, кореспонденция, изготвяне на справки и доклади за напредъка, организиране на изпълнението на предписанията на одитиращите органи и др.

Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Димитровград бе одобрена от Управляващия орган на ОПРР през месец април 2016 година. Общата й стойност е 17 782 948.12 лв., като безвъзмездна финансова помощ  пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

От 20.08.2015 г. в Общинска администрация функционира Междинно звено, в което работят осем експерти, ръководени от заместник кмета на Община Димитровград Яшо Минков.

Този документ е създаден в рамките на проект „Бюджетна линия Димитровград" – BG16RFOP001-8.001-0009-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР

свали като .pdf