Димитровград обновява напълно централната пешеходна алея

   831  Новини

 

Димитровград обновява напълно централната пешеходна алея

 

Стартира един от най-мащабните проекти за община Димитровград – “Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.България) – I етап, гр.Димитровград”. Общата стойност на проекта е за 5 185 000лв., от които 4 407 250лв. осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 777 750 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в Растеж 2014 – 2020”. Процедурата за директно предоставяне е BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград”. Проектът е с продължителност 24 месеца, със дата на стартиране 19 септември 2016г. и дата на приключване 19 септември 2018г. Това каза на пресконференция днес ръководителя на проекта Тихомир Гочев, като акцентира върху факта, че централната градска алея и цялата пешеходна зона, която попада в обхвата на обекта, който обхваща 32 280кв.м. площ ще подобри общата визия на централната пешеходна зона, ще съхрани автентичния характер на градската среда, като повиши качеството на съществуващите пространства и максимално ще се доразвие техния потенциал. Обектът попада в рамките на Културен маршрут към Съвета на Европа и в тази връзка от реализацията му ще се постигне популяризиране на Община Димитровград на международно ниво.Участие в пресконференцията взе и кметът на община Димитровград, г-н Иво Димов, който подчерта обществените ползи от реализирането на този важен за града проект и сподели, че ремонта и реконструкцията на пешеходната зона  се надява да доведе и до икономически стимул  за развитие и на търговските обекти, попадащи в обхвата на проекта. Като лице на града, определи кмета зоната, която предстои да бъде обновена, чрез различни интервенции. Управителя на фирмата изпълнител на обекта, г-н Стефан Даскалов добави, че в рамките на периода, предвиден по договор за 24 месеца, ще бъде постигнат максимален ефект на извършените дейности. Той разясни, че има условно пет части за изпълнение по проекта, независими една от друга, което позволява съкращаване на времето за реализация. Г-н Даскалов сподели опита си от подобни проекти и интереса и разбирането на гражданите към тях. В отговор на журналистически въпрос арх. Стефка Иванова, ръководител на проектанския екип каза, че целият екип се е отнесъл с огромно уважение към този проект, за да се запази уникалността на пешеходната зона в Димитровград, която няма аналог в България и Европа.

Обектът на интервенция е в рамките на зоните на въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Димитровград и цели да се създаде привлекателна градска среда като се финансират конкретни инвестиции, насочени към определен градски район за физическото му обновяване и благоустройство.Обхвата му е основен ремонт и реконструкция на всички елементи на пешеходната зона на бул.”България” между бул. “Г.С.Раковски” и бул.”Д.Благоев”. Ще бъдат ремонтирани и реконструирани всички елементи на пешеходната зона, ще се почистят и възстановят фасадни участъци на колонадите, и ще се реорганизира пространството под тях и около амфитеатъра. Ще се изгради капково напояване на зелените площи, в които ще бъдат засадени допълнително нови дървета, храсти и цветя. С напълно ново парково осветление ще се освети пространството в централната пешеходна зона, в която е предвидено да се изгради и видеонаблюдение. Двата фонтана, които попадат в обхвата на проекта и са добре познати на димитровградчани, също ще бъдат обновени, а за централния граски фонтан са предвидени и нови водни ефекти. Рампи за инвалиди ще направят още по-достъпен градския център за хората с двигателни проблеми и оборудване с елементи от съвременния градски дизайн ще осъвременят централната пешеходна зона.

Първа копка бе направена в началото на пешеходната алея на бул.България. Пред събралото се множество кметът на община Димитровград сподели, важността на проекта и подчерта, че това е най-мащабният такъв реализиран в градска среда за последните години. Народният представител Евгения Ангелова поздрави кмета на града за това, че Димитровград е един от първите сключили договори по ОП «Региони в растеж» и изрази надежда в края на реализирането на проекта димитровградчани да се поздравят с една прекрасно обновена нова среда в центъра на града. Сред официалните гости бяха Областният управител на Област Хасково, Станислав Дечев, Председателят на Общински съвет Димитровград, Гергана Кръстева, общински съветници и граждани.

 

 

 

свали като .pdf