Носители на наградата за култура

НОСИТЕЛИ НА СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД „ЗА ПРИНОС В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА” НА МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО НА ТВОРЦИ ОТ ДИМИТРОВГРАД ИЛИ СВЪРЗАНИ С ДИМИТРОВГРАД

1. Петър Панчев – скулптор, 2009г.

2. Доцо Вътков – диригент, 2010г.

3. Илза Минчева – музикален педагог, 2011г.

4. Тихомир Митев – хореограф, 2012г.

5. Димитър Русев – музикант, 2013г.

6. Тодор Боянов – актьор, 2014г.

7. Павлина Копано - художник, 2015г.

8. Анелия Радева - 2016г.

9. Елена Георгиева - 2016г.

10. Красимир Чанов – 2017г.

11. Валери Добрев – 2018г.

12. Недялка Колева – 2021г.

13. Здравко Нейчев – 2022г.

 

НАРЕДБА № 42

за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение №524/23.02.2017г.

 

II. Специална награда на Община Димитровград

Деец на културата”

 

Чл. 45. Специалната награда на Община Димитровград „Деец на културата” за принос в областта на културата на местно и/или национално ниво се присъжда еднократно на творци, свързани с Димитровград и които работят в една от следните области:

  1. Литература – поезия, проза, художествен превод и други;

  2. Театър – драматичен, куклен, вариететен, цирково изкуство и други;

  3. Музика – музикално творчество, изпълнителско изкуство, танцово изкуство и други;

  4. Изобразителни изкуства – пластични форми, живопис, графика, неконвенционални форми, художествена фотография, дърворезба, иконопис и други;

  5. Кино – игрално, документално, анимационно, телевизионно и други;

  6. Архитектура – естетизация на градската среда и други;

  7. Журналистика – електронни медии, печатни издания, фотожурналистика и други;

  8. Работа в културна институция, свързана с Димитровград.

Чл. 46.(1) Наградата представлява грамота, плакет и парични средства.

(2) Средствата по ал.1 се залагат в бюджета на съответната календарна година и се определят с решение на Общинския съвет.

Чл. 47.(1) Предложенията за носител на наградата „Деец на културата” на Община Димитровград се правят от:

1. Кмета на Община Димитровград;

2. Председателя на Общински съвет;

3. Неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата в Община Димитровград.

4. Други културни институции на територията на Общината.

(2) Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата;

(3) Аргументираните предложения за специалната награда, придружени с документи (награди, грамоти, отличия, препоръки, независими оценки и др.), се правят писмено в рамките на 2 машинописни страници.

(4) Предложенията се внасят в деловодството на Общинска администрация не по-късно от 30 март на всяка календарна година.

Чл. 48.(1) Изборът на лауреат на специалната награда „Деец на културата” се извършва от Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Димитровград;

(2) В състава на комисията се включват представители на общинска администрация, председателят на ПК „Култура, вероизповедания и средства за масова информация” към Общински съвет, общински съветници, директори на културни институти на територията на Община Димитровград. Председателят на Комисията се определя със заповедта по ал.1;

(3) В срок до 10 април на съответната календарна година, на свое заседание, комисията обсъжда постъпилите предложения и номинира носителя на наградата. Решението на комисията се взема с мнозинство повече от 1/2 от членовете й, вписва се в протокол, който се води от секретар, избран на заседанието, и се подписва от всички членове;

(4) В срок до 12 април на съответната календарна година, аргументираното решение по ал.3 се представя от Председателя на Комисията на Кмета на Общината.

Чл. 49.(1) Удостояването с наградата „Деец на културата” се извършва с решение на Общински съвет Димитровград.

(2) В срок до 15 април, Кметът на Община Димитровград, базирайки се на решението по чл. 48, подготвя и внася докладната записка до Общински съвет Димитровград за вземане на решение за Удостояването с наградата „Деец на културата”.

Чл. 50. (1) Наградата се връчва от кмета на Общината и от председателя на общинския съвет по повод 24 май, по време на официалното честване на празника на общоградско тържество;

(2) Награденият творец се регистрира в специална книга „Книга на творците с принос в областта на културата на местно и национално ниво”, която се съхранява в краеведческия отдел на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, заедно със снимков и видео материал за твореца, с документите по номинацията и фотокопие на грамотата. За правилното съхранение на книгата и за събирането на материалите отговаря директорът на библиотеката.