Нормативни документи

НАРЕДБА № 22 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 23 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ И ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

Годишен мониторингов доклад за 2018г. за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Димитровград 2016-2020г.

Годишен мониторингов доклад за 2017г. за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Димитровград 2016-2020г.

Правилник на Обществен съвет за социално подпомагане

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 и 2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 и 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2014 и 2015 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги 2019

Годишен план за развитие на социалните услуги 2018

Годишен план за развитие на социалните услуги 2017

Годишен план за развитие на социалните услуги 2015

Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Димитровград за 2017-2018година

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020

Мониторинг на стратегията за развитие на социалните услуги 2016-2020 за 2016г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015

Правилник за реда и организацията на дейността на Комисия за детето

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция

Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в община Димитровград

План за приобщаване на уязвими групи роми 2022-2023

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград 2017-2020 г.

Краткосрочна програма за енергийна ефективност на община Димитровград 2017-2020 г.

Актуализиран план за развитие на социалните услуги 2020г., приет с Решение № 109/30.01.2020г. на Общински съвет Димитровград

Годишен отчет по ЗЕЕ  2019

Краткосрочна програма ВЕИ-2020-2023

Дългосрочна програма ВЕИ-2020-2030

Годишен отчет по ЗЕЕ  2022