Механизъм за Лична помощ в община Димитровград

Изображение 30085

Адрес: гр. Димитровград, ул. „Владимир Поптомов“ № 2, етаж 1, южен вход

телефон : 0391 712 65 ; 0889 855 669

e-mail: [email protected]

Описание на услугата:

 

„ЛИЧНАТА ПОМОЩ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности на ползвателите от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта на ползвателите на лична помощ.

Предоставянето на лична помощ е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична помощ.

Право за включване в Mеханизма за лична помощ имат следните лица:

  • човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
  • дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ

 

Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8Д, ал. 5, т.2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор.

Средствата са за сметка на ежегодно определения със Закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8Д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания. Въз основа на съгласието в заявлението АСП превежда сумата по бюджета на общината.

Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социалното осигуряване в заявление-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на АСП от НОИ след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Въз основа на съгласието в заявлението АСП превежда получените средства за добавката по бюджета на общината.

 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ:

 

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Димитровград, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението – декларация (по образец) се подава в Център за комплексни услуги на община Димитровград, с адрес: гр. Димитровград, ул. „Владимир Поптомов“ № 2, етаж 1, южен вход, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка), както нотариално заверено пълномощно.

 

АСИСТЕНТИ:

 

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до кмета на община Димитровград, заявление по образец към което прилага:

  1. Документ за самоличност (за справка)
  2. Автобиография;
  3. Медицински документ за постъпване на работа
  4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи,
  5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
  6. Декларация обработка лични данни
  7. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.
  8. В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

 

Заявлението (по образец) се подава в Център за комплексни услуги на община Димитровград, с адрес: гр. Димитровград, ул. „Владимир Поптомов“ № 2, етаж 1, южен вход, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа,.

За допълнителна информация и въпроси тел: 0391 712 65 ; 0889 855 669

 

Прикачени файлове:

Приложение 1 –заявление потребител

Приложение 4 –заявление асистент

Автобиография асистент

Декларация ЗЗЛД асистент

Декларация ЗДН асистент