Мандат 2003-2007

Решение № 1141 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1141 от 29.03.2007 г.     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:     Не приема проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-07-07/19.03.07 г. от Петър Петров- общински съветник, относно определяне на допълнителни…

Решение № 1140 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1140 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.13 и чл.38 от Закона за концесиите ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:     1.     Предмет и обект на концесията –…

Решение № 1139 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1139 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за общинската собственост (изм.и доп.ДВ бр.101/16.11.2004 г.) и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и…

Решение № 1138 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1138 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост (изм.и доп.ДВ бр.101/16.11.2004 г.) ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Предоставя на…

Решение № 1137 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1137 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и § 78 от ПЗР на Закона за общинската собственост (ДВ бр.101/16.11.2004 г.)                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:    …

Решение № 1136 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1136 от 29.03.2007 г.     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:     Приема предложението на ПК “Икономическа политика, преструктуриране на общинската икономика и бюджет” за изменение на проекта за решение в Докладна записка…

Решение № 1135 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1135 от 29.03.2007 г.     На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. ДВ бр.101/16.11.2004 г.) и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското…

Решение № 1134 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1134 от 29.03.2007 г.   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.3 ал.2 от ПМС № 30/09.02.1998 г. (ДВ бр.18/1998 г., изм. ДВ бр.45/2000 г.)                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:  …

Решение № 1133 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1133 от 29.03.2007 г.                         На основание чл.20 и чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД                                                     РЕШИ:     Приема за подкрепа и реализация Стратегия за закрила на детето…

Решение № 1132 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1132 от 29.03.2007 г.   Във връзка с Преписка № 94-00/4924-21.12.2006 г. от Комисията  по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:     1. Задължението на…