Мандат 2003-2007

РЕШЕНИЕ № 916 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 916от 24.09.2003 г. 1. На основание чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решени № 390 от 21.03.2001 г./, Общински съвет - Димитровград дава съгласие за удължаване на срока на…

РЕШЕНИЕ № 915 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 915от 24.09.2003 г. На основание чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. ЕТ “М.Петров - Шими”, представляван от Митю Петров Хараланов, да…

РЕШЕНИЕ № 914 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 914от 24.09.2003 г. На основание чл.36 ал.2 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Димитровград Р Е Ш И : Разрешава замяна на земеделска земя имот № 303128 с начин на трайно ползване “пасище с храсти” от 2,121 дка VІ…

РЕШЕНИЕ № 913 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 913от 24.09.2003 г. 1. Общински съвет - Димитровград дава съгласие за извършване на замяна на новообразуван поземлен имот 191270 по плана на новообразуваните имоти в местност “Кирешлика” с.Добрич с площ 525 кв.м.,граници: новообразувани имоти пл.№ 191269, 191267, 191271…

РЕШЕНИЕ № 912 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 912от 24.09.2003 г. На основание чл.17 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : Да се приспадне стойността на извършения основен ремонт от наемателя в размер на 1920 лв. /хиляда деветстотин и…

РЕШЕНИЕ № 911 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 911от 24.09.2003 г. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, Наредбата за конкурсите и решение № 850/25.06.2003 г. на ОбС -Димитровград Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Одобрява условията по сделката с ЕТ “ЕДЕЛВАЙС” -…

РЕШЕНИЕ № 910 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД           Р Е Ш Е Н И Е          № 910 от 24.09.2003 г.   На основание Чл.47 ал.1 от ЗМИ Общински съвет Димитровград избира временно изпълняващи длъжността кмет и кметски наместник в населените места на община Димитровград, както…

РЕШЕНИЕ № 909 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 909от 24.09.2003 г.На основание представени разчети на директорите на училища за броя на учениците и формираните съгласно изискванията на Наредба № 7 паралелки и на основание чл.11, ал.(1), т. 1 и ал.(2) от Наредба № 7/29.12.2000 г. на…