Мандат 2003-2007

Решение № 1077 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1077 от 22.02.2007 г.     На основание чл.16 ал.1 т.4 от ЗПСК, чл.12 ал.1 т.2 и т.4 и чл.24 ал.10 от Устройствения правилник на ОАП-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема Отчет…

Решение № 1076 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1076 от 25.01.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т. 23 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема проекта за решение в Докладна записка вх.№ 100-07-42/23.11.06…

Решение № 1075 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1075 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и чл. 54 ал.3 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Община Димитровград предоставя през 2007 година временна…

Решение № 1074 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1074 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и чл. 54 ал.3 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема предложението за изменение на проекта за решение…

Решение № 1073 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1073 от 25.01.2007 г.   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Приема в Поименния списък за придобиване на ДМА за 2007 г., дейност “Общински съвет”,…

Решение № 1072 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1072 от 25.01.2007 г.   На основание чл.57 ал.1 и 2 от Закона за горите       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Одобрява количествата дърва за огрев, предвидени за добив по лесоустройствен проект…

Решение № 1071 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1071 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА, чл.10 ал.1 и 2 и чл.16 ал.3 от Закона за туризма       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема Програма…

Решение № 1070 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1070 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Определя основна наемна цена…

Решение № 1069 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1069 от 25.01.2007 г.   На основание чл.3 ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:…

Решение №1068 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1068 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и § 78 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (изм.и доп. бр.101 на…