Мандат 2003-2007

Решение №1086 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1086 от 22.02.2007 г.     На основание чл.10 ал.6 от ЗНП и чл.15 ал.1 от ППЗНП       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Закрива една целодневна група в ЦДГ “Осми март”-Димитровград и открива…

Решение № 1086 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1086 от 22.02.2007 г.     На основание чл.10 ал.6 от ЗНП и чл.15 ал.1 от ППЗНП       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Закрива една целодневна група в ЦДГ “Осми март”-Димитровград и открива…

Решение № 1085 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1085 от 22.02.2007 г.           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема предложението на общинския съветник Димитър Петров Докладна записка вх. № 100-00-94/07.02.07 г. (изх. № 06-00-88/07.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов-…

Решение № 1084 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1084 от 22.02.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т. 2 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Одобрява увеличение числеността на Общинска администрация -Димитровград с нови седем щатни бройки, разпределени както следва:…

Решение № 1083 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1083 от 22.02.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т.8, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.7 и чл.8 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  (приета с…

Решение № 1082 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1082 от 22.02.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.35 ал.4 от ЗОС       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Дарява на Църковно настоятелство при храм “Св.Димитър”-Димитровград следния…

Решение № 1081 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1081 от 22.02.2007 г.     На основание чл.17 ал.1 т.5 и чл. 21 ал.1 т.13 и т.23 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:               1.     Определя терен за поставяне на…

Решение № 1080 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1080 от 22.02.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:               Не приема предложението на общинския съветник Панчо Ванчев за изменение в т.2…

Решение № 1079 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1079 от 22.02.2007 г.     На основание чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1055/25.01.2007 г.на Общински съвет-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Да…

Решение № 1078 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1078 от 22.02.2007 г.     На основание чл.22 ал.1 т.2 от ЗПСК и чл.24 ал.10 от Устройствения правилник на ОАП-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема Отчет за извършения следприватизационен контрол…