Мандат 2003-2007

Решение № 1096 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1096 от 22.02.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.38 ал. 2 от Закона за общинската собственост(изм.и доп. бр.101/16.11.2004 г. на “ДВ”) и чл.57 ал.1 от Наредбата за реда…

Решение № 1095 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1095 от 22.02.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.38 ал. 2 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. бр.101/16.11.2004 г. на “ДВ”) и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за…

Решение № 1094 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1094 от 22.02.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.38 ал. 2 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. бр.101/16.11.2004 г. на “ДВ”) и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за…

Решение № 1093 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1093 от 22.02.2007 г.     На основание чл.39 от Закона за общинската собственост (изм. и доп. бр.101/16.11.2004 г. на “ДВ”) и чл.60 ал.1от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1092 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1092 от 22.02.2007 г.     На основание чл.60 ал. 1 т.3 от Закона за концесиите       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Прекратява процедурата за концесия за следния обект – публична общинска собственост…

Решение № 1091 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1091 от 22.02.2007 г.   На основание чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.37 от ППЗСПЗЗ и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с…

Решение № 1090 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1090 от 22.02.2007 г.           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема предложението на ПК “Законност и обществен ред” Докладна записка вх. № 100-00-115/12.02.07 г. (изх. № 06-00-109/12.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов-…

Решение № 1089 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1089 от 22.02.2007 г.     На основание чл.14 ал. 7 от Закона за общинската собственост (изм. и доп. бр.101/16.11.2004 г. на “ДВ”) и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с…

Решение № 1088 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1088 от 22.02.2007 г.     На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост (изм. и доп. бр.101/16.11.2004 г. на “ДВ”) и чл.18 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с…

Решение № 1087 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1087 от 22.02.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Дава съгласието си задължителната документация на закритите ОУ “Н.Бозвели” – с.Добрич, ОУ “Св.св.Кирил и Методий”…