Мандат 2003-2007

Решение № 1105 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1105 от 28.02.2007 г.         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема предложението на ПК “Аграрна политика и земеделие” приемането на бюджета на община Димитровград за 2007 г. да бъде отложено с цел…

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 42/28.02.2007 Г.

Препис-извлечение на Протокол № 42 от извънредно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 28.02.2007 г., на което с решения от № 1105 до № 1128 вкл. са приети ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2006 Г. БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2007 Г. можете да изтеглите от…

Решение № 1104 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1104 от 22.02.2007 г.   На основание чл. 18 от Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества      …

Решение № 1103 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1103 от 22.02.2007 г.           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-07-03/09.02.07 г. от Захари Йорданов- общински съветник, Председател на ПК “ТСУ, строителство…

Решение № 1102 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1102 от 22.02.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-95/08.02.07 г. (изх. №…

Решение № 1101 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1101 от 22.02.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 год.)      …

Решение № 1100 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1100 от 22.02.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 год.)…

Решение № 1099 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1099 от 22.02.2007 г.     На основание чл.35 от Закона за общинската собственост (изм. и доп. бр.101/16.11.2004 г. на “ДВ”) и чл.48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1098 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1098 от 22.02.2007 г.     На основание чл.35 от Закона за общинската собственост (изм. и доп. бр.101/16.11.2004 г. на “ДВ”) и чл.48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1097 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1097 от 22.02.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА,  чл.35 ал. 2 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. бр.101/16.11.2004 г. на “ДВ”) и чл.58 от Наредбата за реда…