Мандат 2003-2007

Решение № 1222 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1222 от 26.04.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема за подкрепа и реализация “Стратегия за приложение на рамковата програма за…

Решение № 1221 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1221 от 26.04.2007 г.                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   От проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-275/16.04.07 г. (изх. № 06-00-273/16.04.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет…

Решение № 1220 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1220 от 26.04.2007 г.                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   От проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-275/16.04.07 г. (изх. № 06-00-273/16.04.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет…

Решение № 1219 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1219 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА,    чл.3 т.2, чл.4 т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Дава…

Решение № 1218 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1218 от 26.04.2007 г.     На основание чл.13 т.4 от Наредба № 6 за условията и реда, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските…

Решение № 1216 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1216 от 26.04.2007 г.      На основание чл.66а от Закона за общинската собственост                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Димитровград и резултатите от…

Решение № 1215 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1215 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинската собственост и  чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1214 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1214 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество  (приета с Решение № 454/2005г.)        …

Решение № 1213 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1213 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. “ДВ” бр.101/2004 г.) и чл.58 (изменен с Решение № 1022/30.11.06) от Наредбата…

Решение № 1212 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1212 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. “ДВ” бр.101/2004 г.) и чл.58 (изменен с Решение №  1022/30.11.06) от…