Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 834 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 834от 21.05.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет Димитровград учредява на ЕТ “Руслана”, представляван от Красимир Димчев Драгоев, право…

РЕШЕНИЕ № 833 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 833от 21.05.2003 г. Открива се процедура по предоставяне на общинска концесия чрез конкурс за: Добив на керамични глини, годни за производство на ефективни тухли и керемиди в участък с утвърдени запаси “Параклисчето”, землище на с.Черногорово, община Димитровград за…

РЕШЕНИЕ № 832 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 832от 21.05.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ЕТ “Иван Гочев 99”, представляван от Иван Гочев Иванов да заплати на община…

РЕШЕНИЕ № 831 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 831от 21.05.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ЕТ “Гранд комерс” - Николай Бояджиев да заплати на община…

РЕШЕНИЕ № 830 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 830от 21.05.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, “Марса” АД, представлявано от Георги П.Бончев, да заплати на община Димитровград право на…

РЕШЕНИЕ № 829 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 829от 21.05.2003 г. На основание параграф 4 /1/ от Закона за сдруженията за напояване, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Срокът за отдаване под наем на язовирите и микроязовирите на територията на общината да бъде…

РЕШЕНИЕ № 828 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 828от 21.05.2003 г. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Трудноотдаваемите обекти да се отдават под наем без търг със заповед на…

РЕШЕНИЕ № 827 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 827от 21.05.2003 г. 1. Общински съвет Димитровград предоставя под наем на НПК на слепите гр.София помещение на бул.”Трети март” 5 при цена 0.42 лв/кв.м. или общ размер на наема 47,46 лв. месечно, без право на преотдаване. 2.…

РЕШЕНИЕ № 826 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 826от 21.05.2003 г.На основание чл.30 ал.2 буква “в” от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.9 ал.3 от. ЗУТ, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Дава съгласие на Добринка Славова Стоянова…

РЕШЕНИЕ № 825 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 825от 21.05.2003 г. Общински съвет Димитровград реши одита за 2003 г. в ЕООД “БКС” да се извърши от ДЕС - Маргарита Димитрова. Участвали в гласуването - 25 общински съветници, от които “за” - 25, “против” - 0,…