Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 844 ОТ 25.6.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 844от 25.06.2003 г. 1. На основание чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение № 390 от 21.03.2001 г./, Общински съвет дава съгласие за прекратяване на наемен договор между община…

РЕШЕНИЕ № 843 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 843от 21.05.2003 г. Общински съвет - Димитровград допълва решение № 542/19.12.2001 г. и дава разрешение на управиетля на ЕООД “Медикостоматологичен център” - Димитровград да проведе търг за продажба на ДМА, а именно:Стоматологичен к-т “Сименс” с номенк.№ 1067Стоматологичен…

РЕШЕНИЕ № 842 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 842от 21.05.2003 г. Общински съвет - Димитровград допълва свое решение № 778/05.03.2003 г. т.23, като към “Канализация” се добавя “И водоснабдяване”.Участвали в гласуването - 23 общински съветници, от които “за” - 23, “против” - 0, “въздържали се” -…

РЕШЕНИЕ № 841 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 841от 21.05.2003 г.На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и Решение № 14/02.12.1999 г. на ОбС Димитровград упълномощеният представител Христо Тончев Колев има право да гласува с дяловете собственост на общината в Общото събрание на съдружниците, насрочено…

РЕШЕНИЕ № 840 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 840от 21.05.2003 г.1. На основание чл.33 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение № 390/2001 г./, Общински съвет - Димитровград одобрява следната начална тръжна цена на парцел I кв.150 с площ…

РЕШЕНИЕ № 839 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 839от 21.05.2003 г. 1. На основание чл.33 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение № 390/2001 г./, Общински съвет - Димитровград одобрява следната цена на ½ идеална част от имот пл.№1896…

РЕШЕНИЕ № 838 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 838от 21.05.2003 г. На основание чл.2,3,4 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление, стопанисване и разпореждане с имуществото - собстеност на община Димитровград и § 17 ал.2 от ПР на ЗУТ, Общински съвет - ДимитровградР Е…

РЕШЕНИЕ № 837 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 837от 21.05.2003 г. Общински съвет - Димитровград одобрява годишна наемна цена от 100 лв. за водоем с кад.№177 в землището на с.Бряст от 3.448 дка със срок до 31.12.2003 г. при условията на Решение № 688/25.09.2002 г.Участвали…

РЕШЕНИЕ № 836 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 836от 21.05.2003 г. 1. На основание чл.33 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение № 390/2001 г./, Общински съвет Димитровград одобрява следната начална тръжна цена на недвижим имот УПЕ…

РЕШЕНИЕ № 835 ОТ 21.5.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 835от 21.05.2003 г. 1. Общински съвет - Димитровград открива процедура за продажба на недвижим имот - парцел Х кв.141 с площ от 985 кв.м. - частна общинска собственост, по реда на чл.35 от ЗОС чрез търг. 2.…