Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 864 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 864от 25.06.2003 г. 1. Общински съвет - Димитровград на основание чл.36, ал.2 от ППЗСПЗЗ, разрешава замяна на земеделска земя, представляваща имот № 106019 от картата на възстановената собстевност на с.Крепост с площ 3.530 дка с начин на…

РЕШЕНИЕ № 863 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 863от 25.06.2003 г. 1. Общински съвет - Димитровград на основание чл.36, ал.2 от ППЗСПЗЗ, разрешава замяна на земеделски земи, стопанисвани от общината и представляващи: имот № 897 от картата на възстановената собственост на с.Крепост с площ 22.380 дка…

РЕШЕНИЕ № 862 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 862от 25.06.2003 г. 1. Общински съвет - Димитровград удължава с една година срока, определен с решение № 575, т.10 от 13.03.2003 г. за изграждане на Центърът за социална интеграция и рехабилитация на лица с интелектуални затруднения. 2.…

РЕШЕНИЕ № 861 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 861от 25.06.2003 г. 1. Общински съвет - Димитровград дава съгласието си за създаване на Консултативен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” и определя, на основание чл.12 и чл.14 от ЗОС, I-ви етаж от…

РЕШЕНИЕ № 860 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 860от 25.06.2003 г. Общински съвет - Димитровград приема за подкрепа и реализиране през следващите три години “Стратегия за повишаване благосъстоянието на децата в община Димитровгад за периода юли 2003 - юли 2006 г.”.Участвали в гласуването - 22…

РЕШЕНИЕ № 859 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 859от 25.06.2003 г. 1. Общинска администрация в срок до един месец да докладва възможността за завършване на проекта на Бабин пазар. 2. Да се направи концепция и разработка за необходимите средства за довършване на част от най-необходимите дейности…

РЕШЕНИЕ № 858 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 858от 25.06.2003 г. Във връзка с чл.18 от Наредбата за реда и условията, при които община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : Дава…

РЕШЕНИЕ № 857 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 857от 25.06.2003 г. На основание Закона за бюджета за 2003 г. и съгласно чл.41 от ПМС № 16 от 30.01.2003 г. визирщо съответните увеличения на средните месечни брутни заплати, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И :…

РЕШЕНИЕ № 856 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 856 от 25.06.2003 г. Да се приспадне стойността на констатираните ремонтни работи в размер на 3 365 лв. /три хиляди триста шестдесет и пет лв./ от продажната цена на обект Детска ясла “Снежанка”, като сумата се изплати на…

РЕШЕНИЕ № 855 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 855от 25.06.2003 г. На основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК и Наредбата за конкурсите от ЗПСК и решение № 757/29.01.2003 г. на ОбС - Димитровград, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Задължава управителя на дружеството…