Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 874 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 874от 25.06.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ОбС Димитровгад учредява на Катя Делчева Стоева и Делчо Николов Николов, право на…

РЕШЕНИЕ № 873 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 873от 25.06.2003 г. 1. На основание чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и § 17 от ЗУТ, Живко Белчев Александров, представляващ “Монита” ООД, да заплати на община Димитровград право…

РЕШЕНИЕ № 872 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 872от 25.06.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ОбС Димитровград учредява на ЕТ “СИМПЪЛ - Н.Павлов”, представляван от Недко Станков…

РЕШЕНИЕ № 871 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 871от 25.06.2003 г. 1. На основание чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Пламен Петров Иванов да заплати на община Димитровград право на строеж за обект - масивна едноетажна сграда…

РЕШЕНИЕ № 870 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 870от 25.06.2003 г.1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Димитър Славов Станев да заплати на община Димитровград право на…

РЕШЕНИЕ № 869 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 869от 25.06.2003 г.1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Делчо Георгиев Георгиев да заплати на община Димитровград право на…

РЕШЕНИЕ № 868 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 868от 25.06.2003 г.1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Стойчо Георгиев Димитров да заплати на община Димитровград право на…

РЕШЕНИЕ № 867 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 867от 25.06.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет Димитровград учредява на Марийка Запрянова Петрова право на строеж върху…

РЕШЕНИЕ № 866 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 866от 25.06.2003 г. 1. На основание чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и § 17 от ЗУТ, Тинка Христова Вълева да заплати на община Димитровград, право на строеж за…

РЕШЕНИЕ № 865 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 865от 25.06.2003 г. 1. Общински съвет - Димитровград на основание чл.36, ал.2 от ППЗСПЗЗ, разрешава замяна на земеделска земя с начин на трайно ползване нива, пасище, мера и храсти, представляваща имоти с №№ 049026, 049024, 049025, 049022, 050030,…