Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 1от 07.11.2003 г. Общинският съвет на община Димитровград избира за председателстващ заседанието на съвета общинския съветник Минко Милков Минков. Участвали в гласуването - 33 общински съветници, от които “за” - 33, “против” - 0; “въздържали се” - 0.…

РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 3от 07.11.2003 г. На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет на община Димитровград Р Е Ш И : Създава временна комисия по провеждане таен избор за председател на Общинския съвет, която да се състои от петима…

РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 4от 07.11.2003 г.На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет на община Димитровград Р Е Ш И : Избира за членове на временната комисия по провеждане таен избор за председател на Общинския съвет общинските съветници: 1. Данчо…

РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 5от 07.11.2003 г. Общинският съвет на община Димитровград избира за председател на временната комисия по провеждане таен избор за председател на Общинския съвет Данчо Жеков Данев. Участвали в гласуването - 27 общински съветници, от които “за” - 19,…

РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 6от 07.11.2003 г. На основание чл.24 ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет на община ДимитровградР Е Ш И : Избира за председател на Общинския съвет на община Димитровград Николай Стоянов Колев. Участвали в гласуването - 33 общински съветници, от…

РЕШЕНИЕ № 879 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 879от 25.06.2003 г. I. На основание чл.12 ал.2 от ЗОС във връзка с чл.41 ал.2 и чл.41 ал.3 т.4 от ЗВ предоставяме на “ВиК” ООД Димитровград ползването на общински имоти /водоизточници/ в следния ред: 1. с.Върбица -…

РЕШЕНИЕ № 878 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 878от 25.06.2003 г. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и откриване на процедура по промяна на действащия план по чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет - ДимитровгадР Е Ш И : 1. Дава съгласие за…

РЕШЕНИЕ № 877 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 877от 25.06.2003 г. 1. Общински съвет Димитровград отпуска от фонд “Приватизация” сумата 10700 /десет хиляди и седемстотив/ лева за ремонт на покривите на пансионите, административната сграда, складовете и панелните сгради на СУПЗ - Димитровград. 2. Възлага на кмета…

РЕШЕНИЕ № 876 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 876от 25.06.2003 г. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.9 ал.3 от ЗУТ и за продължаване на процедурата по чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И : 1. Дава съгласие…

РЕШЕНИЕ № 875 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 875от 25.06.2003 г. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.9, ал.3 от ЗУТ и чл.5 и чл.51, 52 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общинския съвет Димитровргад, Общински съвет - ДимитровградР…