Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 888 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 888от 30.07.2003 г. І. Общински съвет дава съгласието си в района на общината да бъдат възстановени и пуснати в действие ракетните площадки за борба с градушките, както следва: 1. Площадка в с.Голямо Асеново имот № 094031 - 2,788…

РЕШЕНИЕ № 887 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 887от 30.07.2003 г. І. На основание чл.53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение № 390/2001 г./, Общински съвет - Димитровград разрешава ликвидирането на съсобствеността на Фурна с.Бодрово между община…

РЕШЕНИЕ № 886 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 886от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.16 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с имуществото - собственост на община Димитровград, Общински съвет Димитровгад отдава под наем на БТК ЕАД 2 стаи в сградата…

РЕШЕНИЕ № 885 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 885от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.14 ал.4 от ЗОС и чл.19 ал.1 от Закона за политическите партии, Общински съвет - Димитровград предоставя на Движение “Гергьовден” помещение от 30.00 кв.м. /бивш бутик № 18/ на бул.”Раковски” 16 II…

РЕШЕНИЕ № 884 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 884от 30.07.2003 г. На основание чл.32 ал.3 т.1 от ЗПСК и чл.3 ал.1 т.1 от Наредбата за търгове и конкурси и решение № 853/25.06.2003 г. на Общински съвет Димитровград, Общински съвет - Димитровград Р Е Ш И :…

РЕШЕНИЕ № 883 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 883от 30.07.2003 г. На основание чл.16 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с имуществото - собственост на община Димитровград, Общински съвет - Димитровград определя начална тръжна цена - минимум 250 лв. годишно за…

РЕШЕНИЕ № 882 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 882от 30.07.2003 г. На основание чл.16 ал.2 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани Общински съвет - Димитровград одобрява Протокол № ОЗ-2 от 17.07.2003 г. на Общинска служба по земеделие и гори гр.Димитровград, в който се…

РЕШЕНИЕ № 881 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 881от 30.07.2003 г. Да бъдат отпуснати средства от фонд “Приватизация” в размер до 140 х.лв. за основен ремонт на Хирургическо отделение на МБАЛ “Света Екатерина” - Димитровград.Участвали в поименно гласуване 29 - общински съветници, от които “за” -…

РЕШЕНИЕ № 880 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 880от 30.07.2003 г. Общински съвет - Димитровград приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Димитровград за първо полугодие на 2003 година.Участвали в гласуването - 19 общински съветници, от които “за” - 18, “против” - 0, “въздържали…

РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 2от 07.11.2003 г. Общинският съвет на община Димитровград реши преброителите в съвета да бъдат трима общински съветници:1. Христина Златилова Нохчева 2. Стефан Димитров Димитров 3. Антон Димитров Анестиев Участвали в гласуването - 33 общински съветници, от които “за”…