Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик

Изображение 30110

 

Адрес – гр. Димитровград

телефон: 0884 526 478, имейл: [email protected]

Управител: Гергана Дудова

Описание на услугата:

Кризисен център (КЦ) е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса.

Основната цел на Кризисния център, е да предложи компетентна и професионална помощ на децата и лицата, жертви на насилие и трафик, като им осигури безопасна и защитена среда за възстановяване и комплекс от социални, психологически, медицински и юридически консултации. КЦ предлага 24-часова защитена среда, с оглед предотвратяване рецидив на насилието.

Услугите, предоставяни в КЦ са основани на индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности на детето/лицето. Съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации, подпомагат процеса на интегриране и насърчават личностното развитие за овластяване и социално включване. Възстановяват и повишават уменията за социално включване, както и предоставят подкрепа за предотвратяване на последствията от травмата.

В рамките на придобитите лицензи за предоставяне на социални услуги: Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, в КЦ се предоставят дейности по задоволяване на ежедневни потребности; здравни потребности; образователни потребности; рехабилитационни потребности; потребности в свободното време; потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица,

Кризисният център е създаден през 2015 г. и първоначално работи със средства, осигурени по проекти и дарения, а от 2018 г. е държавно делегирана дейност. Управлението му е възложено на фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ с богат и дългогодишен опит, насочен към защитата на хора преживели насилие и защита на човешките им права и свободи.

Социални услуги, които предоставя по чл.15 от ЗСУ:

Социални услуги, които се предоставят:

1.Осигуряване на подслон

2.Информиране и консултиране

3.Застъпничество и посредничество

4.Терапия и рехабилитация

5.Обучение за придобиване на умения

Целева група на услугата:

Пълнолетни жени, пострадали от домашно насилие или трафик на хора с цел сексуална експлоатация, жени в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация.

Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето (задължително придружени от майка/ настойник/ попечител/ лице, полагащо грижа).

Процедура за кандидатстване, насочване, прием/настаняване на потребителите в услугата:

Кандидатстването за ползване на социални услуги в Кризисен център се осъществява чрез подаване на Заявление в Дирекция „Социално подпомагане“. Насочването на лицата за ползване на социалната услуга се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), чрез изготвяне на писмена Предварителна оценка на потребностите с участието на лицето, а на децата – чрез издаване на Направление от Отдел „Закрила на детето“ към ДСП. Срокът на настаняване е между 3 и 6 месеца.

Лица пострадали от домашно насилие и/или трафик с цел сексуална експлоатация се приемат в „Кризисния център“, като настаняването се извършва незабавно независимо от постоянния им адрес. Когато лицето се придружава от дете и е негов родител/ попечител/ настойник или пък лице, което упражнява заместваща грижа, детето се настанява заедно с него.

Настаняване на потребители през нощта или в почивни дни се извършва чрез попълване на протокол между полицейския служител или служител от друга институция, довело пострадалото лице, и дежурен служител на КЦ. В първия работен ден следващ настаняването, своевременно се уведомява ДСП за случая, за предприемане на действия по компетентност. При самонасочили се потребители не се попълва протокол.

В рамките на периода за настаняване в КЦ, се оказва необходимата подкрепа и съдействие на пострадалите лица/ деца за преодоляване на кризисната ситуация.