Консултативен младежки съвет

  • Младежкият съвет е обществен консултативен орган към Община Димитровград по въпросите на местната младежка политика, под председателството на Кмета.
  • Консултативният младежки съвет /КМС/ се учредява за срок от 4 години. Съставен е от млади хора на възраст от 16 до 35 години - представители на различни младежки и неправителствени организации.
  • Консултативният младежки съвет е резултат от практическото приложение на Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Стратегията за национална младежка политика и Общинската стратегия за работа с младежта. 
  • Консултативният младежки съвет включва младежки представители, номинирани по условията на раздел ІV от настоящия статут. Съставът на Съвета може да бъде актуализиран ежегодно, в зависимост от настъпили промени в статуса на неговите членове или при други непредвидени обстоятелства, които налагат промяна.

Файлове: