Климатично-ландшафтна характеристика

Община Димитровград е разположена в Горнотракийската низина. Големият териториален обхват на Горнотракийската низина, малката надморска височина на релефа и еднообразието на нейната заравнена и леко захълмена повърхност, заедно с широката й орографска отвореност на изток и югоизток са важни предпоставки за формирането на сравнително хомогенен климат. От друга страна високата орогрофска бариера на Родопите откъм юг и на Стара планина и Средногорието от север и нахлуващите въздушн маси върху техните наветрени и подветрени склонове обуславят в значителна степен някои нюанси в климата на Горнотракийската низина.

При така изложеното по-горе обстоятелство, в Горнотракийската низина се създават условия за формиране на преходноконтинентален климат. Трансформацията на въздушните маси от съседнете планински бариери предизвиква валежна сянка и неутрализира влиянието на северните и североизточни ветрове. 

Положителната средноянуарска температура (0-1 ° С), от една страна, и сравнително високата средноюлска температура (23,8 ° С), от друга, свидетелстват за преходноконтиненталните черти на климата. Средната действителна температура на въздуха за януари е 0-1 ° С; април - 13 и над 13 ° С. Годишната сумарна слънчева радиация измерена в станция Димитровград е 20-20.5 kcal / cm 2, а годишния радиационен баланс е 53-57 kcal / cm 2. 

Районът се характеризира с продължително устойчиво задържане на температурите през пролетно-летния-есенен период, чиято продължителност е от 200 до 220 дни. Средната начална дата на устойчиво задържане на температурите над 10 ° С е преди 31 март, а средната крайна дата - от 4 до 9 ноември.

За преходноконтиненталния климат свидетелстват средногодишните валежни количества, режимът на валежите и неголямата продължителност на снежната покривка. Средногодишният валеж варира между 450 - 600 mm.

В зависимост от изменението на температурата се наблюдават и промени в относителната влажност на въздуха. За района последната се характеризира със значителна стабилност в отделните сезони. През октомври и януари влажността е висока, а през лятото спада до 61%. Валежите имат голяма роля в процесите на замърсяването и самоочистването на атмосферата. Средногодишната сума на валежите е 607 mm , като най-високи са средните валежи през месеците май и юни. Сравнително високата сума на валежите е положителен фактор за самопочистване на атмосферата от замърсители. 

Ландшафтната характеристика на община Димитровград се оценява като природно-антропогенна.  В резултат на антропогенните дейности промените в ландшафта са свързани главно с изменение на на растителната покривка. Състоянието на съвременните естествени и антропогенни части на ландшафта се оценява като относително стабилно, като не се прогнозират промени в структурата и функционирането на отделните групи ландшафти.

Ландшафтното разнообразие в района на общината не е малко. Срещат се следните категории ландшафти: земеделски култури, водни и крайводни, селищни и антропогенни. По-значителни площи в района заемат аграрните и водните и крайводните ландшафти. Характерен е широк обхват на аграрните ландшафти и сведен до минимум ареал на естествената растителност.