Заявление от лица под карантина за гласуване с подвижна избирателна кутия

 

Община Димитровград уведомява всички избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, че  съгласно Решение на ЦИК № 2159-НС от 02.03.2021г. могат да да гласуват с подвижни избирателни кутии на изборите за Народно събрание на 4 април 2021г. Същите следва  да заявят желанието си чрез подаване на Заявление по образец /Приложение №1 към Решение № 2159-НС/02.03.2021г./

Заявлението се подава до органа по чл.23, ал.1 от ИК в периода от 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. включително.

Заявлението може да бъде:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на електронната поща без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено през интернет страницата на общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Секциите за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. се образуват на територията на общината, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване от избиратели с постоянен адрес на територията на общината, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

Не се допускат дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия на лица, поставени в задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето след 1 април 2021 г., в т.ч. и в изборния ден.

 

Заявление от лица под карантина за гласуване с ПИК

Файлове: