Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР: Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание: чл.88, ал.1 от ЗГР

Удостоверение за сключен  граждански брак – дубликат

 Необходими документи:

  •  Искане (по образец);
  •  Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно      

     

 

Място на получаване: Гише № 2 и Гише № 3

Обикновена услуга Експресна услуга
Срок Цена Срок Цена
3 дни 4,00 лв. 8 часа 15,00 лв.

Заявления:

свали като .pdf