Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР: Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание: чл. 4-12 от СК, чл.35, чл. 38, чл. 40, ал. 1 и чл. 51 от ЗГР

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал /Желанието се заявява лично от двамата младоженци пред длъжностното лице по гражданско състояние /

Необходими документи:

  • Лични карти
  • Декларация за сключване на граждански брак (по образец), чл. 7 от СК Медицински свидетелства (валидност 30 дни от дата на издаване)
  • Разрешение от Районен съд за лица между 16 и 18 години Решение за развод (при повторен брак)
  • За чужд гражданин – удостоверение за семейно положение и документ, че по неговото отечествено право няма пречки за сключване на   брака (чл. 77 от КМЧП)– преведени и легализирани

При избран режим на имуществени отношения – нотариално заверена декларация от двамата съпрузи или Удостоверение от нотариус за сключен брачен договор (чл.9, ал. 2 от СК) Цена:
70 лева /с ритуал/
200 лева /изнесен ритуал/
безплатно /без ритуал/

Място на получаване: партера, стая №11

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага 70,00 лв./200.00лв.

Заявления:

свали като .pdf