Съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от акт за смърт-за първи път

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР: Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание: .чл.35, чл.36, чл.40, ал.1 и чл.54, чл.55, ал.1 и чл.56 от ЗГР

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис–извлечение от акт за смърт - за първи път

Необходими документи:

  • Документ за самоличност на обявителя;
  • Съобщение за смърт от компетентен орган;
  • Документите за самоличност на починалото лице;
  • Декларация при липса на документ за самоличност на починалото лице/по образец/;
  • Съдебно решение за съставяне акт за смърт/чл.59 от ЗГР/

Място на получаване: партера, стая №11

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага Безплатно

Заявления:

свали като .pdf