Съставяне на акт за раждане въз основа на съдебно решение и издаване на удостоверение за раждане – оригинал

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР: Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание: Съгл. чл. 50, ал. 1 от ЗГР

Съставяне на акт за раждане въз основа на съдебно решение и издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 Необходими документи:

  • Решение на съда;
  • Документ за самоличност;

Място на получаване: партера, стая №11

Обикновена услуга
Срок Цена
7 дни Безплатно

Заявления:

свали като .pdf