Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане –оригинал

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР: Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание: чл.40, ал.1 и чл.43, ал.6 от ЗГР

Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Необходими документи:

  • Документи за самоличност на родителите или нотариално заверено изрично пълномощноЗабележка:
* Aктът за раждане се съставя до 7 дни,  а удостоверението за раждане се издава веднага след неговото съставяне.      

Място на получаване: партера, стая №11

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага Безплатно

Заявления:

свали като .pdf