Припознаване на извънбрачно родено дете

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР: Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание: чл.64, чл.65 и чл.66, ал.2 от СК

Припознаване на извънбрачно родено дете
Необходими документи:

  • Заявление за припознаване (по образец) или нотариално заверена декларация за припознаване;
  • Документ за самоличност.


Дубликат на удостоверение за раждане - 4.00 лв

Място на получаване: партера, стая №11

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага Безплатно

Заявления:

свали като .pdf