Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак в чужбина

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно изискаванията на ЗЗЛД и ЗГР: Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.
Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.
Удостоверенията въз основа на регистрите по гражданско състояние се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание: .чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.75 и чл.76 от КМЧП

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак в чужбина                                                                              

Необходими документи:

  • Искане (по образец);
  • Документ за самоличност;
  • Документ, удостоверяващ имената, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин (преведен и легализиран по предвидения ред);
  • Писмено съгласие (свободен текст) за вписване на личните данни на лицето-чужд гражданин в утвърдения образец.

Място на получаване: Гише № 2 и Гише № 3

Обикновена услуга

Експресна услуга

Срок

Цена

Срок

Цена

7 дни 10.00 лв.  8 часа 15.00лв

 

Заявления:

свали като .pdf