Достъп до информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Чл.1./1/ С тези правила се уреждат организацията и реда за изпълнение на Закона за
достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите на община Димитровград.
/2/ Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в общината, по
ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо.
Чл.2./1/ Предмет на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в
Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно
дейността на Кмета на община Димитровград.
/2/ Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване на достъп до обществена
информация, която се съхранява в община Димитровград.
/3/ Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни.
Чл.3. Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на достъп до
обществена информация на гражданите и юридическите лица при спазване на законовия ред и
въз основа на принципите:
  • откритост, достоверност и пълнота на информацията;
  • осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
  • осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
  • защита на правото на информация;
  • защита на лична информация;
  • гарантиране сигурността на обществото и държавата.

Файлове за сваляне

свали като .pdf