Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "старши юрисконсулт", отдел "Правно-нормативно обслужване", Общинска администрация - Димитровград

 

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши юрисконсулт”, отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване”, Общинска администрация Димитровград

 

Комисия назначена със Заповед №РД-06-428 от 10.04.2020г. на Кмета на Община Димитровград на основание чл.21, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители обявява допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши юрисконсулт”, отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване” ,Общинска администрация – Димитровград, както следва:

1.На основание чл.20, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и за подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия допуска до конкурс за длъжността „старши юрисконсулт”, отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване”, Общинска администрация - Димитровград, следните кандидати:

1.Тодор Динков Иванов.

Посоченият кандидат следва да се яви на тест на 29.04.2020г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Димитровград, бул.”Г. С. Раковски” №15, Заседателна зала, етаж ІІ.

2.На основание чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и за подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия не допуска до конкурс за длъжността „старши юрисконсулт”, отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване”, Общинска администрация - Димитровград, следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

ВЕНЕТА КОЛЕВА                                                                        Дата:10.04.2020г.

Председател на конкурсна комисия                                           гр.Димитровград