Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "началник на отдел", отдел "Приходи", Общинска администрация - Димитровград

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Приходи”, дирекция „Финансово-счетоводни дейности”, Общинска администрация Димитровград

 

Комисия назначена със Заповед №РД-06-310 от 13.03.2020г. на Кмета на Община Димитровград на основание чл.21, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители обявява допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Приходи”, дирекция „Финансово-счетоводни дейности” ,Общинска администрация – Димитровград, както следва:

1.На основание чл.20, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и за подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия допуска до конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Приходи”, дирекция „Финансово-счетоводни дейности”, Общинска администрация - Димитровград, следните кандидати:

1. Росен Георгиев Кузев.

 

2.На основание чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и за подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия не допуска до конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Приходи”, дирекция „Финансово-счетоводни дейности”, Общинска администрация - Димитровград, следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1

Диана Андреева Николаева

чл.20, ал.2 от НПКПМДСл – представените от кандидата документи (копие от трудови книжки) не удостоверяват не по-малко от 4 (четири) години продължителност на притежавания от него професионалния опит, съгласно дефиницията на чл.2 ал.2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

 

 

ВЕНЕТА КОЛЕВА                                                                                   Дата:19.03.2020г.

Председател на конкурсна комисия                                          гр.Димитровград