Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „педагог” и длъжността „медиатор” в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” във връзка с изпълнение на проект

С  П  И  С  Ъ  К

 

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „педагог и длъжността „медиатор” в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”,Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”,Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

 

Комисия назначена със Заповед № РД-06-694/15.06.2020г. на Кмета на Община Димитровград на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”,Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01,процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”,Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

обявява допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите педагог” и „медиатор” в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, както следва:

 

 

І. Комисията допуска до интервю за длъжността „педагог”, следните кандидати:

 

  1. Станка Миланова Толчева

 

    Посоченият кандидат трябва да се яви на интервю на 18.06.2020 г. от 13.00 часа в Център за ранна интервенция на уврежданията, ул. „Захари Зограф” № 35, ет. 3.

.

 

ІІ.Комисията допуска до интервю за длъжността „медиатор”, следните  кандидати:

 

     1.  Петко Кирков Петков

 

    Посоченият  кандидат трябва да се яви на интервю на 18.06.2020 г. от 13.30 часа в Център за ранна интервенция на уврежданията, ул. „Захари Зограф” № 35, ет. 3.

 

 

Eлена Тодорова

Председател на комисията