Съобщение към кандидатите допуснати за участие в конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Приходи", Общинска администрация - Димитровград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Приходи”, дирекция „Финансово-счетоводни дейности”, Общинска администрация - Димитровград

 

Комисия назначена със Заповед №РД-06-310 от 13.03.2020г. на Кмета на Община Димитровград обявява, че конкурсът за длъжността „началник на отдел”, отдел „Приходи”, Общинска администрация – Димитровград ще се проведе с допуснатите кандидати чрез решаване на тест на 30.03.2020г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Димитровград, бул.”Г. С. Раковски” №15, Заседателна зала, етаж ІІ. Същия ден ще се проведе и интервю с кандидатите успешно решили теста.

 допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „

 

 

ВЕНЕТА КОЛЕВА                                                                        Дата:24.03.2020г.

Председател на конкурсна комисия                                           гр.Димитровград