Съобщение към кандидатите допуснати за участие в конкурс за длъжността "началник на отдел", отдел "Приходи", Общинска администрация - Димитровград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Приходи”, дирекция „Финансово-счетоводни дейности”, Общинска администрация - Димитровград

 

Комисия назначена със Заповед №РД-06-310 от 13.03.2020г. на Кмета на Община Димитровград обявява система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността "началник на отдел", отдел "Приходи", Общинска администрация - Димитровград, както следва:

Конкурсът ще се проведе по начина, посочен в чл.33, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители. Кандидатите решават тест, които включват въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.

Изготвени са три различни варианта на тест със затворени въпроси.

Система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста са, както следва:

1.Тестът съдържа 32 въпроса.

2.Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

3.Дадени по няколко варианта на отговор на всеки един от въпросите, от които само един е верен. За всеки верен отговор кандидата получава 0,5 точки

4.Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 13 точки, т.е. при решени правилно 26 въпроса (80 % от максималния резултат от 16 точки).

5.Време за решаване на теста – 30 мин.

6.При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5- степенната скала за съответните критерии.

7.Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 96 точки или 80 % от максималния резултат от 120 точки.

8.Продължителността на интервю с всеки един от кандидатите е не повече от 20 мин.

9.Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени коефициент 3.

10.При равен окончателен резултат с приоритет се ползва кандидат, получил по-висок резултат на теста.

 

ВЕНЕТА КОЛЕВА                                      

Председател на конкурсна комисия

 

Дата:26.03.2020г.